Контраст
Шрифт

Положення про кунсультаційний центр

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУ ДСНС

15.05.2013 № 57

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Консультаційний центр ГУ ДСНС України

у Миколаївській області

 

1.Загальні  положення

 

1.1) це Положення визначає основні завдання, функції, а також сферу діяльності Консультаційного центру ГУ ДСНС України у Миколаївській області (далі – Консультаційний центр);

 

1.2) Консультаційний центр функціонує при ГУ ДСНС України у Миколаївській області з метою організації, розвитку і поширення систем інформування та консультування населення з питань реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки на регіональному рівні;

 

1.3) Консультаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами ДСНС України та наказами ГУ ДСНС у Миколаївській області, Положенням про ДСНС України, а також цим Положенням;

 

1.4) діяльність Консультаційного центру спрямовується та координується начальником ГУ ДСНС України у Миколаївській області через сектор планування, аналітичного та документального забезпечення;

 

1.5) безпосереднє керівництво діяльністю Консультаційного центру здійснює начальник сектору планування, аналітичного та документального забезпечення ГУ ДСНС України у Миколаївській області;

 

1.6) надання консультації здійснюється особовим складом та працівниками ГУ ДСНС України у Миколаївській області згідно з графіком чергування, затвердженим начальником ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

За поданням начальника сектору планування, аналітичного та документального забезпечення ГУ ДСНС України у Миколаївській області до роботи Консультаційного центру можуть залучатися за рішенням начальника ГУ ДСНС України у Миколаївській області фахівці та експерти інших підприємств, установ, організацій (за згодою);

 

1.7) надання консультаційної інформації здійснюється безкоштовно;

 

1.8) діяльність Консультаційного центру ґрунтується на принципах верховенства права, законності, забезпечення якості безоплатної консультаційної допомоги.

 

2. Завдання Консультаційного центру

 

2.1) надання кваліфікованої інформаційної допомоги юридичним (не залежно від форм власності та виду діяльності) та фізичним особам з питань, віднесених до компетенції ДСНС України;

 

2.2) створення необхідних умов для забезпечення населення своєчасною, достовірною та повною інформацією про діяльність ДСНС України;

2.3) Забезпечення якості та доступності адміністративних послуг для громадян;

2.4) сприяння у розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки.

 

3. Консультаційний центр відповідно до покладених на нього завдань

 

3.1) надає інформаційну допомогу юридичним (не залежно від форм власності та виду діяльності) та фізичним особам з питань віднесених до компетенції ДСНС України:

- по телефону;

- через мережу Інтернет;

- під час особистого прийому.

 

3.2) організовує та проводить семінари, тренінги, «круглі столи» з питань, віднесених до компетенції ДСНС України;

 

3.3) проводить аналіз діяльності з інформування та консультування громадян щодо питань, віднесених до компетенції ДСНС України, з метою узагальнення та поширення практики роботи;

 

3.4) надає інформацію населенню щодо прав та обов’язків громадян України у сфері цивільного захисту;

 

3.5) бере участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед населення з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а також роз’яснення правил поведінки та дій в умовах НС;

 

3.6) розповсюджує друковану продукцію, у тому числі науково-методичну, доповідну.

 

4. Організація роботи Консультаційного центру

 

4.1) належну роботу, ведення журналу обліку осіб, які звернулися до Консультаційного центру, дотримання графіку його роботи здійснює начальник сектору планування, аналітичного та документального забезпечення ГУ ДСНС України у Миколаївській області;

 

4.2) прийом осіб проводиться кожного робочого дня (крім середи) відповідно до графіку роботи Консультаційного центру, затвердженого начальником ГУ ДСНС України у Миколаївській області за поданням начальника сектору планування, аналітичного та документального забезпечення ГУ ДСНС України у Миколаївській області, з 14.00 до 17.00;

 

4.3) графік роботи Консультаційного центру оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації, веб-сайті та інформаційному стенді ГУ ДСНС України у Миколаївській області, а також розміщується у приміщені Консультаційного центру;

 

4.4) реєстрація обліку прийому громадян, які звертаються до Консультаційного центру, здійснюється за допомогою журналу (встановленою формою), що ведеться особою, яка здійснює такий прийом;

 

4.5) Консультаційний центр може використовуватися для доведення до населення конкретних повідомлень щодо участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дії за попереджувальними сигналами, повідомленнями при проведенні евакуаційних заходів, укриття у захисних спорудах, видача засобів індивідуального захисту тощо);

 

4.6) при проведенні консультації надається інформація про потенційну небезпеку, характерну для відповідного регіону та методи реагування на неї;

 

4.7) робота Консультаційного центру організовується таким чином, щоб кожний його відвідувач отримував вичерпну інформацію щодо питань, віднесених до сфери компетенції ДСНС України;

 

4.8) методичну та практичну допомогу в діяльності Консультаційного центру надає юридичний сектор ГУ ДСНС України у Миколаївській області

 

5. Права, обов’язки та відповідальність осіб, які залучені до роботи Консультаційного центру

 

5.1) для реалізації своїх завдань мають право:

- одержувати, від громадян необхідну інформацію та документи;

- аргументовано відмовитись від надання консультації, за якою звертається особа та направити її за належністю до компетентного органу, якщо під час розгляду порушених нею питань об’єктивно усвідомлюють свою неспроможність у наданні консультацій або якщо особа звертається з питанням, що не належить до їх компетенції;

 

5.2) зобов’язані:

- здійснювати прийом громадян згідно з графіком роботи;

- вести журнал реєстрації звернень;

- дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства, зокрема, законодавства про звернення громадян;

- не допускати порушення прав і свобод громадян;

- консультувати осіб про всі можливі шляхи врегулювання спору чи розв’язання питання;

 - у разі необхідності особисто супроводжувати відвідувачів (після надання перепустки) до керівництва ГУ ДСНС України у Миколаївській області (попередньо узгодити з секретарем або працівниками канцелярії), начальників управлінь, відділів ГУ ДСНС України у Миколаївській області;

- не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання консультацій.

 

5.3) відповідальні за якість і повноту наданої інформації, схоронність документів, що стосуються діяльності Пункту.